Stellenbosch Heemkring

 

 

Bewaarders van die Geskiedenis van ons Plaaslike Kulture

Custodians of the History of our Local Cultures

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Stellenbosse Heemkring is n nie-winsgewende kultuurvereniging vir persone wat belang stel in die versameling, bewaring en beskikbaarstelling van materiaal (woord, beeld en klank) van kultuurhistoriese belang vir alle plaaslike kulture van Stellenbosch as dorp en distrik.

 

The Stellenbosch Heemkring is a non-profit cultural organization for persons with an interest in the collection, preservation and release of material (word, image and sound) of cultural historical significance for al local cultures of Stellenbosch as town and district.

 

 

50ste Verjaardag         Feesbundel          Kasboek Transkripsie

 

Argief/Archive         Geskiedenis/History          Ledevergaderings/Member Meetings

 

Membership/Lidmaatskap           Bestuur/Committee           Publications/Publikasies

 

Kontakinligting/Contact Information                Konstitusie/Constitution

 

Previous Meetings/Vorige Vergaderings (1968 present/tans)

 

Jaareindfunksies

 

Stellenbosse Dode- en Grafregisters